Go to global navigation menu Go to sidebar menu Go to contents

Minho’s CHU~~~~~ XD, Shinee

Minho’s CHU~~~~~ XD

OMG!!!!

I’m SOOOOOOOOO JEALOUS a person who filmed this

I wanna get this chance from  Minho

min ho i wanna get your kiss LOLOLOL

when, how can i get??

Please advise me !!!!

source : dcinside